השבת קניין

שאלה

עד היכן מותר לאדם לעשות דין לעצמו כדי להשיב זכות קניינו?

 

 

 

תשובה

תשובתנו אינה לפי חוקי המדינה ולגביהם צריך משפטן. לגבי דיני
תורה מותר לאדם לעשות דין לעצמו במקום שרואה את שלו ביד אחרים,
והוא יכול לברר ע"י עדים שהחפץ שלו. ופרטי הדין מבוררים בשו"ע
חו"מ סי' ד.

הרב יעקב אריאל |