החלטת וועד בית לגבי מעלית שבת

שאלה

בבניין חדש מתגוררים עשרה דיירים, ויש בו מעלית שבת. הבניין יועד מראש לשומרי שבת, אך זה לא היה תנאי מחייב. באספת תושבים הוחלט שמטעמי חיסכון, מעלית השבת תפסיק את פעולתה מחצות הלילה ועד הבוקר. הדייר בקומה העליונה לא השתתף באספה, ורצונו שהמעלית תפעל כל השבת, כי ילדיו חוזרים מבילויים לביתם בשעות מאוחרות. האם הוא יכול לכפות את רצונו על שאר הדיירים?

תשובה

השטח הציבורי בבניין שייך לכלל הדיירים, והם צריכים לפעול בו על פי דיני שותפים. הרא"ש (שו"ת הרא"ש, כלל ו סי' ה) קבע את הכלל הבסיסי להתנהלות תקינה ברכוש ציבורי. וכך כתב:

דע, כי על עסק של רבים אמרה תורה: אחרי רבים להטות. ועל כל עניין שהקהל מסכימים, הולכים אחר הרוב, והיחידים צריכים לקיים כל מה שיסכימו עליהם הרבים. דאם לא כן, לעולם לא יסכימו הקהל על שום דבר, אם יהיה כח ביחידים לבטל הסכמתם; לכן אמרה תורה, בכל דבר הסכמה של רבים: אחרי רבים להטות.

לכן מצד הדין, יש לאספת הדיירים את הסמכות לקבוע מהו אופן השימוש במעלית. מנגד, ישנם צרכים בסיסיים, שיש כוח ליחיד להכריח את הרבים לעשותם. הדברים הוגדרו ב'שלחן ערוך' (חו"מ סי' קסא סעי' א):

בני חצר כופין זה את זה לבנות דלת ובית שער לחצר. וכן כל הדברים שהחצר צריך להם צורך גדול, או הדברים שנהגו בני המדינה לעשותם.

לאור זאת יש לבחון האם הפעלת מעלית שבת בשעות המאוחרות של הלילה הינה 'צורך גדול'. כנראה, הדייר בקומה העליונה רואה בכך צורך גדול. אולם בהתחשב בכך שהוא לא הגיע לאספת הדיירים שפורסמה כדין, וכן שהבניין יועד מראש לשומרי שבת, יש לקבל את החלטת הרוב להפסקת פעולת המעלית בחצות הלילה. אפשר להציע לו לממן את עלות הפעלת המעלית בשעות אלו.

הרב אריאל בראלי | תמוז תשע"ה