האם 'עיגול' סכום נחשב ריבית?

שאלה

אני שוכר דירה וחשבון החשמל שלי ושל בעל הבית משותף. לכן הוא משלם לחברת החשמל את כל הסכום, ואני מחזיר לו את החלק שלי (על פי המונה). החשבון מגיע לכדי אגורות. האם מותר לי 'לעגל' את החשבון לטובתו, או שיש בכך בעיה של ריבית?

תשובה

אין שיעור לריבית, ואפילו פחות מ'שווה פרוטה'. אמנם יש ראשונים החולקים וסוברים שבפחות מ'שווה פרוטה' אין איסור ריבית, שאינו נחשב ממון. על כן גם שאלת אגורות היא שאלת ריבית.[1] אמנם במקרה הנידון, מדובר על 'עיגול' התשלום בתשלום מיידי, שאין בו 'שכר המתנת מעות', וכן אין בו בכלל עניין של הלוואה. על כן נראה שמותר 'לעגל' את החשבון לטובת בעל הבית (וזאת מלבד מה שיש לצדד בדעת המקלים בדבר שאין מקפידים עליו).[1].     שו''ע, יו''ד סי' קסא סעי' א; ברית יהודה, פ"ג סעי' ב.

| תשרי תשע"ה