דיני זהירות בדרכים

שאלה

1. נהג שהזיק בנסיעתו, לאיזה גדר 'מזיק' הוא נכנס?

2. האם התורה גם מחייבת את האדם לשמור על עצמו - כגון לחגור חגורת בטיחות בנסיעה? 

תשובה

המזיק בנסיעתו ברכב, נחשב בדיני נזיקין 'אדם המזיק', על כל המשתמע מכך. הרא''ש כותב בתשובה[1], לגבי מי שרוכב על סוס, שכל פגיעה שגורם הסוס, נחשבת נזק שגורם הרוכב עצמו, כמו אדם המזיק על ידי פטיש, שמעשה הפטיש מיוחס לאדם עצמו. לפיכך הנוהג ברכב חייב גם על נזק שנגרם באונס, שהרי 'אדם מועד לעולם', וכן חייב בחמישה תשלומים (נזק, צער, ריפוי, שבת ובושת). כך נפסק בשו"ע[2].

לשאלתך האחרונה, ברור שהתורה מחייבת את האדם לשמור על עצמו, ואם הוא מוסיף ומחמיר על עצמו בעניין השמירה, תבוא עליו ברכה.[1].שו"ת הרא"ש, כלל קא סי' ה.

[2].שו"ע, חו"מ סי' ט; וראה פתחי חושן, נזיקין פרק ג הערה ו.

מכון משפטי ארץ | תמוז תשע"ג