דינא דמלכותא דינא

שאלה

 

הדיונים סביב דינא דמלכותא דינא עוסקים בעיקר בדיני ממונות. גם הנימוקים לכך בשם הר"ן והרשב"ם שייכים לדיני ממונות. אולם מהעם סמכות בהחלטות מדיניות אחרות כגון יציאה למלחמה או יחסיחוץ וכדומה?

 

תשובה

החלטות מדיניות נובעות מכך שיש למדינה סמכויות כמו למלך ישראל
בדברים מסויימים. ודן בכך הרב קוק זצ"ל בס' משפט כהן והסברא
בדבריו שכל שיטה מדינית שהחליטו עליה עם ישראל יש לה תוקף
בדברים מסויימים ובעיקר האלמנטריים כמלחמת מצוה ויחסי חוץ
כמלכות. ודבריו מתבססים על שיטות ראשונים עי' שם סי' קמב-קמד.
הרב יעקב אריאל |