דין 'עני מהפך בחררה'

שאלה

אני לומד בישיבה כבר שנים רבות מאוד וגם מלמד בה בקבוצות קטנות. ביקשתי מראש הישיבה כבר לפני חמש שנים ללמד בה בתור ר"מ, אך נעניתי בשלילה. בתחילה חשבתי שאין מקום לרמי"ם חדשים, אך במרוצת השנים נתמנו רמי"ם חדשים על פני. שאלתי את ראש הישיבה מדוע הוא מסרב לבקשתי ללמד בה, והוא טען שאני שקט מדי ולכן איני מתאים. אני מלווה את הישיבה מאז הקמתה, משפחתי וילדי גרים בעיר שבה הישיבה נמצאת, ועזרתי רבות בביסוסה של הישיבה מבחינת תלמידיה וגיבוש הצוות החינוכי שלה. שאלתי היא האם לאור העובדה שיש רבים מצוות הרמי"ם כמוני, וראש הישיבה מודה שאני מוכשר ללמד, אין בסירובו לפנייתי דין 'עני המהפך בחררה'?

תשובה

איסור 'עני המהפך בחררה' נוגע להקדמת אחר על פני אחד העומד לסגור עסקת מכר או עבודה. במקרה דנן, נראה שראש הישיבה מלכתחילה אינו מעוניין בהעסקתך, ולכן אין כל בעיה שיבואו אחרים וינסו את מזלם. האיסור חל רק כאשר נסגר הסכם העסקה עם עובד.[1] וגם אז, האיסור הוא על העובד המתחרה, ואילו על המעביד אין איסור לחפש עובד אחר.[2] יש מי שכתב שגם על המעסיק יש איסור לשתף פעולה עם מבקשי עבודה מתחרים,[3] אך זהו דווקא לאחר שמעסיק כבר הביע נכונות להעסקת מועמד מסוים, אז נאסר עליו לראיין מתחרים נוספים. בנידון דידן, ראש הישיבה דחה את העסקתך בלא קשר למתחרים. וודאי שיש לראש הישיבה סמכות וחובה לקבוע מהי טובת הישיבה ולבחור את הרבנים לפי הבנתו, ואין לו חובה להעסיק כל אדם שראוי ללמד, גם אם הוא סמוך אליו ומוכר לו.[4][1].     רמ''א, חו"מ סי' רלז סעי' א.

[2].     שו''ת מהר''ם אלשיך, סי' סז; שו''ת מהרש''ל, סי' לו.

[3].     ראה פתחי חושן, הל' גניבה פרק ט הערה לב.

[4].     ראה שו''ת מנחת יצחק ד, סי' עה; פד''ר ח, עמ' 152.

| תשרי תשע"ה