שיעית משמטת חוב

שאלה

ב"ה שלום כבוד הרב כשכתוב: אלא אם כן התנה עליו מתחלה. משמע המלווה ? ואם זה המלווה אז מותר לו להתנות על מצווה מהתורה ? (דברים טו ב) ספר החינוך מצוה תעה - שלא לתבוע הלואה שעברה עליה שביעית ורשאי המלוה לתבוע חובו כל שנת השמטה לפי שאינה משמטת אלא בסופה, שנאמר: מקץ. והמוסר שטר חובו לב"ד (לבית דין) (פרוזבול) קודם לכן שוב אינה נשמטת שכבר הוא נגוש ועומד, ואין בו משום "לא יגוש", אבל (מבלי שמסר חובו לבית דין) מששקעה החמה של ערב ראש השנה של מוצאי שביעית אינו רשאי לתבעו אלא אם כן התנה עליו מתחלה. תודה ממשה

תשובה

תלוי באיזה נוסח הוא אומר כפי שמבואר במקור הבא: פ"ק דמכות (ג:) מימרא דשמואל ע"מ שלא תשמיטני שביעית שביעי' משמטתו ע"מ שלא תשמט בשביעית אין שביעית משמטתו ופרש"י אם אמר לו הלוני ע"מ שלא תשמיטני אתה בשביעית תנאי הוא זה ואע"פ שעבר על מה שכתוב בתורה תנאו קיים אבל אם א"ל ע"מ שלא תשמיטני שביעית השביעית אינה מסורה בידו להתנות שלא תהא השביעית משמטת לפיכך אין כאן תנאי עכ"ל

מכון משפט לעם | ב' שבט תשע"ח 22:38