ריבית

שאלה

הערייה החזירה לי ארנונה שנגבה בטעות והוסיפה לסכום הקרן ריבית
והצמדה.
מה דין הריבית והפרשי הצמדה?
האם דין שונה בין ריבית לבין הפרשי הצמדה?
האם הדין שונה אם הסכום כולל הריבית נזקף לחשבון התושב
בעירייה כך שלא ישלם ארנונה עד גובה ההחזר.
האם הדין שונה בזכות העומדת לאדם בעקבות פסק דין בבית משפט?
האם הדין שונה בהחזר מבנק למשכנתאות בו יש היתר עיסקא?
תודה מראש לכבוד הרב

 

 

 

 

תשובה

הפרשי הצמדה המוחזרים מרצונו של הגורם לנזק נחשבות כשיפוי על
הפסד שהפסיד המקבלם, בעבור עיכוב ממונו ביד אחרים ומותר לניזק
לקבלם.
לא כן הריבית. אומנם קנסות שהעיריה גובה על עיכוב בתשלומי מיסים
מותרים ואין לכנותם בשם "ריבית". אך תשלומים שנגבו בטעות יש בהם
מעין הלואה והריבית עליה אסורה אלא א"כ יש לעיריה התר עיסקא.
אין הבדל אם התשלום יעשה בניכוי חוב אחר או חוב עתידי, ואין
משמעות לכך אם הוא נפסק בבית משפט.
לגבי החזר ממקום בו נעשה היתר עיסקא ההיתר ידוע ומותר אף לקבלו
בהלוואה.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |