מתן שירות למערכת אינטרנטית בחו"ל בשבת

שאלה

האם ניתן לחברה עם בעלים יהודים, לתת שירות לגויים, בשבת ע"י גויים?

הכוונה לתמיכה במערכות אינטרנטיות במקומות שונים בעולם.

תשובה

בצורה כזו ישראל נהנה מעבודת הנכרי בשבת עי' שו"ע או"ח סי' רמג ס"א. וצריך לכתוב חוזה מסודר רשמי ובר תוקף שבו הגוי יהיה קבלן לעבודת השבת והרווחים יהיו רק שלו עי' באג"מ ח"ד סי' מז. כמו"כ שם החברה חייב להיות לא יהודי אלא שם ניטרלי

הרב יעקב אריאל |