דמי ועד

שאלה

אצלנו בבית ספר אוספים כספי ועד עבור שמחות ואירועים שונים.
הרבה שנים היה נהוג שמורה שעובד משרה מלאה משלם מס מלא
ומורה שעובד חלק משרה משלם לפי חלקי משרתו. ההיגיון היה
שאותו מורה משלם גם דמי ועד במקום נוסף. עכשיו טוענים מורים
שאין זה הוגן שישלמו אותם מורים חצי מס כיון שהם מקבלים מתנה
שלימה ועלהם לשלם דמי ועד מלאים. עקב הויכוח הפסיקו זמנית
לקנות מתנות. השאלה היא עם מי הצדק וכיצד צריך לנהוג?

תשובה

מסי הועד הם כספי שותפות למטרת האירועים והמתנות. וע"כ השאלה
העיקרית היא באיזו דרך מתחלקים הכספים הנאספים בקופת הועד. אם
חלוקתם (אם בדרך מתנות ואם בדרך השתתפות בכל מיני
השתלמויות/ שבתות משותפות/ מסיבות) היא כ"א לפי חלקיות המשרה,
אז תשלומיהם לועד צריכים להיות אף הם חלקיים. אולם אם הם
מקבלים השתתפות מלאה או מתנות מלאות כמו אלו שעובדים משרה
שלמה, אזי עליהם לשלם מס מלא.
אם בחלק מהאירועים הם נהנים מהשתתפות מלאה ובחלק בהשתתפות
חלקית, צריך להעריך מבחינה כספית את החלקיות ולשלם מסים בהתאם.

עם זאת כמדומני שאין הבדל בין בעלי משכורות גבוהות לבין בעלי
משכורות נמוכות כולם מקבלים את אותה מתנה. ויתכן שהכונה היא
להשוות בין כל מקבלי המשכורות וא"כ יתכן שמי שעובד במשרה חלקית
בגלל אילוץ כגון אם לילדים וכדו' ראוי לאותה מתנה כמו בעל משכרות
נמוכה. אך מיש עובד בשי מקומות אכן אינו ראוי לאותה מתנה.
ועליכם אפוא לעשות תקנון שלפיו יחולקו המתנות בצורה צודקת.

הרב יעקב אריאל |