בקשת החזר הלוואה לפני הזמן שנקבע וריבית

שאלה

אני סטודנט במכללת אשקלון במסגרת הלימודים הוטלה
עלי משימה הכוללת ששאילת רב שאלה בנושא כלכלי בהיבט
היהודי שאלתי היא: אם לוויתי כסף מאדם ומראש סגרנו על תאריך
שבו אני צריך להחזיר לו את הכסף והוא מבקש ממני להחזיר לו
את הכסף לפני הזמן שקבענו האם אני חייב להחזיר כאשר הוא
מבקש ומה אומרת ההלכה בעניין זה.


בנוסף האם זה מותר על פי ההלכה להלוות לאדם כסף בריבית?
בתודה מראש

 

 

תשובה

א. אין צריך להחזיר כך פסק הרמב"ם (הל' מלוה ולווה פרק יג
הלכה ה): "המלוה את חבירו וקבע לו זמן לפרעו אע"פ שלא קנו
מידו אינו יכול לתבעו עד סוף הזמן בין במלוה על פה בין במלוה בשטר
בין שהלוהו על המשכון בין שמת לוה בין שמת מלוה, וסתם מלוה ל'
יום בין בשטר בין על פה בין על המשכון, ואם התנה שיתבע בכל זמן
שירצה יש לו לתבעו ביומו שתנאי ממון הוא".
ב. אסור להלוות כסף ברבית לאדם מישראל ויש על כך סימנים שלמים
בשו"ע יורה דעה. מותר רק להשיקיע בעסק נשוא רווחים ולהתחלק
ברווחים אולם גם זאת רק עפ"י כללי ההלכה המבוארים בשו"ע

הרב יעקב אריאל |