תרומת ביצית לאשת כהן

שאלה

מה עמדת הפוסקים ביחס לתרומת ביצית לאשת כהן? האם הילד יהיה חלל, לשיטת הסוברים שהוא מיוחס למקור הביצית? אם כן – האם זה מותר? אם לא – האם לא מדובר בסתירה, שהילד מוגדר כגוי ויעבור גיור, אבל יהיה כהן?

 

תשובה

א. בכל מקרה הילד לא יהיה חלל, כי אמו לא נתחללה בביאת איסור או בביאת כהן חלל.[1]

ב. לגבי קביעת אימהות, המחלוקת בין הפוסקים היא אם הביצית קובעת. דעה אחת היא שהאם ההלכתית היא תורמת הביצית, ואז הילד גוי אם התורמת גויה.[2] דעה אחרת היא שהיולדת היא האם ההלכתית, ואז היילוד יהודי גם אם התורמת אינה יהודייה.[3]

ג. אם הילד יהודי וגם נותן הזרע יהודי, אזי כל עוד לא נתחללה האם, רק זהות האב קובעת אם הילד כהן או ישראל.[4]

(רק אם מדובר בתרומת זרע מגוי לבת כהן יש ויכוח בין הפוסקים אם הילד היהודי הזה שאמו בת כהן יהיה גם כהן. שיטת הגרש"ז אויערבאך[5] היא שכיוון שאין לו אב הלכתי, הוא מתייחס על שבט אמו. ויש חולקים וסוברים שאינו כהן אלא הוא ישראל כשר [הסוגייה במסכת בכורות]).

ד. לגבי קביעת האימהות: להלכה, דעת הגרשז"א,[6] הגר"ע יוסף[7] והגרי"ש אלישיב[8] שהדבר לא יצא מכלל ספק, ולכן לגבי קביעת האימהות יש להחמיר כשתי השיטות (אף שיש דעות חולקות לשני הצדדים).

 

[1].   הגרש"ז אויערבעך, נעם א' (תשי"ח) עמ' קסא; אג"מ, אבה"ע ח"ב, סי' יא.

[2].   הגרש"מ עמאר, אסיא פז-פח, סיון תש"ע, עמ' 101.

[3].   שבט הלוי, חי"א סי' רלו אות ד; עי' עוד אסיא צט-ק (מרחשוון תשע"ו), עמ' 107–108.

[4].   ראה שו"ת פוע"ה, ח"ב עמ' 390 הע' 34 בשם הגר"מ אליהו; וכן בשם הרב משה דוד טנדלר, שם, הע' 38.

[5].   נועם, כרך א, עמ' קסב.

[6].   נשמת אברהם, אבן העזר סי' ה עמ' קנו.

[7].   אסיא קא-קב, עמ' 85–86.

[8].   ישורון כא (תשס"ט), עמ' תקמג-תקמה.

הרב ד"ר מרדכי הלפרין |