בדיקות לאחר נישואין לאישה שלוקחת גלולות

שאלה

אישה שלוקחת גלולות למניעת היריון (בהיתר רב) מיד לאחר נישואיה, כיצד תבצע את הבדיקות ל'רואה מחמת תשמיש'?

תשובה

אישה מיד לאחר נישואיה שאין לה וסת קבועה, צריכה לבדוק עצמה (לאחר שמפסיק דם הבתולים) שלוש פעמים לאחר תשמיש, כדי לוודא שאינה רואה דם נידה מחמת התשמיש.[1] אולם אישה שיש לה זמן ידוע שבו אינה רואה דם, אינה צריכה לבדוק בזמנים האלו,[2] אלא רק בזמנים שייתכן שתראה דם. ואדרבה, אם היא בודקת בזמנים שלא אמורה לראות דם, יש אומרים שאין משמעות לבדיקה זו.[3]

אישה שנוטלת גלולות אינה חוששת לראיית דם כל זמן שהיא נוטלת גלולות, ובמשך 36 שעות לאחר נטילת הגלולה האחרונה. לכן כל זמן שהאישה לוקחת גלולות, אין טעם שתבדוק. לאחר 36 שעות מנטילת הגלולה האחרונה, כיוון שעלולה לראות דם בכל רגע (הפסקת הגלולות מביאה בהכרח לראיית דם), כתבו הפוסקים שאסורים בני הזוג בחיי אישות, כדין עונת פרישה הסמוכה לווסת.[4] ממילא אין לה אפשרות של תשמיש בזמנים שעלולה לראות דם, בניגוד לאישה שאינה לוקחת גלולות, שיש לה אפשרות של תשמיש בזמנים שעלולה לראות בהם דם. לכן הלוקחת גלולות אינה צריכה לבדוק עצמה כל עוד היא לוקחת אותן, וכשתפסיק לקחת גלולות ותחזור לוסתות הטבעיות שלה, אז תבדוק.[1].     שו"ע, יו"ד סי' קפו סעי' ב.

[2].     שם, סע' ג.

[3].     ראה דרכי טהרה, פ"ח.

[4].     ראה דרכי טהרה, סוף פ"ז במהד' החדשה.

הרב אריה כץ | שבט תשע"ד