מעלית שבת לכתחילה

שאלה

האם מותר לאדם צעיר ובריא להשתמש במעלית שבת? האם תוספת משקל האדם גורמת למעלית שבת לצרוך יותר חשמל, או להפעיל מנגנונים נוספים בירידה או בעלייה?

תשובה

עמדתנו ההלכתית היא שמותר לכל אחד להשתמש במעלית שבת לכתחילה, ולא רק למי שיש לו בקושי גופני מסוים, כמו חולה וכדומה. ההיתר הוא משום שאין שום פעולה אסורה בשימוש במעלית. גם אם משקל האדם משפיע במשהו על פעולת המעלית - אין בכך שום איסור, והדברים פורסמו במקומות שונים. ראו למשל בספר 'שמירת שבת כהלכתה', בשם הרב שלמה-זלמן אויערבך זצ"ל, מאת תלמידו המובהק הרב יהושע נויבירט שליט"א. יתר על כן, אם שמעת על כאלו המחמירים במעלית, זה אמור דווקא לגבי ירידה במעלית, ולא לגבי עלייה, בניגוד למה שחושבים ה'עולם', ואין כאן המקום לפרט את הבעיה שישנה לדעת המחמירים. מכל מקום, הכבדה על מנוע הפועל בעת עלייה במעלית, אין בה שום איסור, גם אם נגרמת תוספת זרם חשמלי; שכן להבדיל מאש אמיתית שהגברתה אסורה אף היא משום 'הבערה', בהגברת עוצמת הזרם של מנוע חשמלי פועל('שינוי זרם'), לא נעשית מלאכה אסורה. וגם אם נאסור מצד 'מוקצה' או 'עובדין דחול' – אין זה אמור במעלית שבה האדם איננו עושה שום פעולה מכוונת להגדלת הזרם במנוע.

נוסף על כך, עונג שבת זו מצווה מדברי נביאים, וכל החששות לגבי מעלית הן חומרות בעלמא.

בכל אופן יש כמה פריטים שמכון צומת דורש שיהיו, ובודק שישנם, על מנת לאשר מעלית שבת. ולכן חשוב לבדוק שהמעלית אכן נבדקה ואושרה. פריטים אלו קשורים לביטול חיישן הדלת, עומס יתר, לחצני הפעלה, תאורה קבועה, התראה לפני סגירת הדלת, פילוס מדויק ועוד.

הרב ישראל רוזן | אייר תשע"ה