מילה באמצעות מכונה

שאלה

לכבוד הגאון הרב אריאל שליט"א.
אחדשה"ט.
האמרי יושר (ח"ב, סי קמ, ג) כתב כי יש צורך במעשה גברא במילה, ועל כן א"א למול בסם. המנחת יצחק (ח"ח סי פט) קיבל דבריו אך הסתפק בדין מילה בלייזר, אי חשיב כמעשה בידיים או כממילא.

ולכאורה היה נראה לפשוט ספק זה, עפ"י דברי הרב פראנק, שו"ת הר צבי יו"ד, קמג, קכט קלב, שכתב כי במכונת גילוח (חשמלית), אין לצדד שיהא בזה דין גרמא. ובודאי המקיף את חבירו במכונת גילוח, דין מקיף יש לו ולוקה ע"ז. וביאר שבמכונת הגילוח אין זה הנחה לחודא, שהרי הוא מוליכה בידו. וכל זמן הגילוח הוא מצדדה ומכוין אותה שתוכל לגלח, והמכונה איננה אלא כגרזן ביד החוצב בו. וחזר על כך גם בעניין קצירה בשבת באו"ח קכה, עמ קטז, קיח. וכ"כ בשו"ת דבר יהושע, ג, כח, א, עמ קה. ותמך יתדותיו בדברי הרמב"ן שבת קנג.

וכ"כ החזון איש, או"ח, מועד, שבת סימן לו, עמ נ, גבי מכונת חרישה חשמלית. ולכאורה נראה לפשוט, עפ"י דבריהם, כי גם חיתוך במכשיר לייזר, על אף שמופעל ע"י החשמל, יחשב כמעשה גברא. וזאת מפני שיש צורך להוליכו ולכוונו כל הזמן עד להסרת העורלה.

אודה לכבודו אם כן נראה לדמות. וכן אם יוכל לחוות דעתו בעניין.
בברכה.

תשובה

לגבי מכונה במצוות יש לכך הסתעפויות רבות בשבת במילה בעשיית תפילין וציצית עוד ועוד.
לא כל הנושאים שווים ייתכן שבשבת נפסוק כצד אחד בגלל חומרת השבת או בגלל גזה"כ ומאידך נפסוק אחרת בקיום מצוה חמורה כמו מילה.
כמו"כ יש להבחין בין מצוות התלויות בגברא לבין מצוות התלויות בחפצא.
כללית, איננו משנים ממעשי אבותינו במקום שלא נצרך, אם כי יתכן שבמצבים חריגים שאין אפשרות למול בסכין אולי נשתמש בליזר והדבר עדיין צע"ג.

הרב יעקב אריאל |