הדרת נשים

שאלה

א. מה צריך להיות היחס לגבי הדרת נשים באוטובוסים וכד.
ב. מה צריך להיות היחס לשירת נשים במעמדים ציבוריים כגון יום הזכרון.

תשובה

לפני הכל צריך להבין שרוב הציבור בעם ישראל שרובו לא חונך על דיני תורה ומוסרה. אלא רובו חונך על ברכי התרבות המערבית שיש בה לצערנו גם אלמנטים לא מוסריים היחס לנשים בישראל הוא כבוד גדול והערכה רבה עד כדי כך שחז"ל אומרים (מכילתא דרבי ישמעאל יתרו, מסכתא דבחדש פר' ב): "כה תאמר לבית יעקב, אמור בלשון רכה, אמור ראשי דברים לנשים; ותגד לבני ישראל, ותדקדק עמהם ואמור להם". וכן מו"ר הרב צב"י קוק היה מדגיש שאשה מברכת בבוקר ברכת שבח גדולה משל אנשים - 'שעשני כרצונו'.
יחד עם זאת אנו מבינים שאנשים ונשים הם חלקים שונים ולא שוים של מין האדם, ועל כל חלק צריך לקבל לפי צרכיו המיוחדים ולהתנהג בחברה עפ"י אופיו המיוחד. כל זאת לכתחילה, אבל בדיעבד כאשר החברה בישראל מורכבת מהרבה מאוד דעות שונות חשוב היחס המכבד לכולם, לכל אחד באשר הוא, וכולנו צריכים שלא לכפות דעות אלו על אלו. וביחס לשאלותיך:
א. ביחס לאוטובוסים ציבוריים בכפיה זה לא ראוי וגורם לכעסים בחברה, בבקשה זה מותר. אם הנשים מסכימות מתוך הערכה לדעת המבקשים מה טוב, אם הנשים מסרבות אסור לעשות מלחמות או עלבונות וכד'.
ב. שוב בכפיה לחייב לשמוע זה לא ראוי, אבל גם לבייש ולבזות זה אסור והחכם שעיניו בראשו נמנע מלהגיע לטקסים מעין אלו, עם זאת אם העדרות גורם לעלבונות צריך להימנע מהם.

הרב יעקב אריאל |