מי האם?

שאלה

בענין ילד שנולד לאשה אחת מביצית של אשה אחרת שהופרתה
במבחנה ואח'כ הושתלה ברחמה של האשה היולדת, שמעתי שר'
אריאל חולק על רוב הרבנים, והוא סובר שהאם לכל דבר היא
האשה בעלת הביצית, ולא האשה היולדת. הודיעוני נא את
מקורותיו. ושלום רב!

 

 

תשובה

הגרש"ז אוירבך הסתפק בדבר מי אמו ואני הולך בעקבותיו עיין באהלה
של תורה ח"א סי ע

 

 

 

הרב יעקב אריאל |