מין העובר

שאלה

האם יש עניין הלכתי / רוחני / קבלי שלא לגלות את מין העובר עד הלידה ומדוע ?

תשובה

איני יודע על עניין מיוחד בכך. כל אישה מעוברת עוברת בדיקות
רפואיות נחוצות וממילא היא גם יודעתאת מין העובר. אין מניעה אפוא
שתספר זאת לאחרים .
יש פוסקים האומרים שאשת כהן צריכה לברר את מין עוברה כדי
שתיזהר לא להיכנס אתו לאהל המת.

הרב יעקב אריאל |