הוספת שם

שאלה

האם יש בעיה שלאבי הכלה וחתןיש אותו שם והאם החתן צריך
להוסיף שם נוסף ואיזה שם

 

 

 

תשובה

בצואת רבי יהודה החסיד חשש לכך. פוסקים רבים לא חששו
לאזהרותיו, וסברו שאמר זאת לדורו ולבני משפחתו ולכן אין להתייחס
להזהרותיו כאיסור כולל לכל ישראל. בכל זאת יש שחששו. אם
המדובר בשידוך של תורה אפשר לומר שתורה מגנא ומצלא. הפתרון
המקובל ביותר הוא הוספת שם. הדבר אינו פשוט כי צריך לקרוא לו
בשמו החדש אך אם הוא יעלה לתורה כמה פעמים לפני החתונה בשמו
הנוסף ניתן לסמוך על כך. ובע"ה שיהא במז"ט.

הרב יעקב אריאל |