תרומות ומעשרות בעשבי בר שעלו בגינה

שאלה

שלום רב! 1. האם צריך להפריש תרומות ומעשרות מעשבי בר הראויים לאכילה שצמחו בגינה שלי מעצמם, בלי שזרעתי אותם. 2. לאחר שנבטו אצלי בגינה עשבי בר ללא זריעה מכוונת, הוצאתי אותם מהאדמה ושתלתי אותם במקום אחר. אם זה נחשב כמו שזרעתי אותם באופן מכוון?

תשובה

שלום רב. כל אוכל הראוי לאדם חייב בתרומות ומעשרות, בין אם הוא נזרע באופן מכוון ובין אם עלה מאליו ללא זריעה מכוונת, ולכן עשבים אלו הראויים לאכילה חייבים גם הם בתרומות ומעשרות. אלא שהפקר פטור מתרומות ומעשרות ולכן אם עשבים אלו הם כהפקר בעיניך מחמת חוסר חשיבותם- פטורים מתרומות ומעשרות.

מקורות:

רמב"ם הל' תרומות פ"ב ה"א, והי"א.

הרב שי לוי | כ"ב סיון תשע"ח 10:13