שנת מעשר שני או עני

שאלה

מה משמעות הגדרת השנה כמעשר שני או עני?

תשובה

השנה זאת שנת מעשר שני, שנה חמישית במניין שנות השמיטה, ברור שהמפריש מפירות ודאי מברך להפריש תרו"מ, אולם בשנת מעשר שני יש עוד ברכה לפדות מעשר שני, ועל כן יש צורך לדעת האם השנה שנת מעשר שני או עני. לגבי מעשר עני הנתינה איננה כפי ששאלת אלא הנתינה היא מהפירות עצמם (מלבד דעת הרדב"ז), בכו"א מכיוון שהשנה שנת מעשר שני אין משמעות לשאלה כיצד מפרישים מעשר עני, אי"ה בשנה הבאה נפרט את הדברים.


בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי

הרב יהודה הלוי עמיחי |