הפרשת מעשרות מענבים על יין

שאלה

האם בדיעבד מי שהפריש מענבים תרומות ומעשרות ועשה מהם יין, האם מועיל ותרומתו תרומה, מה הדין לכתחילה?

תשובה

באופן עקרוני התורם ענבים על יין לא יצא ידי חובת הפרשה, וצריך לחזור ולהפריש. אולם יש שחילקו, אם תרמו תחילה על ענבים לצורך אכילה ורק לאחר מכן החליטו לעשות יין מענבים אלו, ועל כן נחשבת ההפרשה הראשונה, אבל אם מראש עמד לצורך יין אין ההפרשה מהענבים מועלת כלל וצריך לחזור ולהפריש. ונראה שיעשה הפרשה חוזרת ללא ברכה.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי

הרב יהודה הלוי עמיחי |