האם הפרשת תו"מ בשדה מחמניות שנמכרו מועילה

שאלה

חמניות שנמכרו באופן שבשעת הקצירה הם מכורות, והחלקאי הפריש תו"מ בשדה לאחר הקצירה, ושואל:
א. האם למרות שמקח קובע רק מדבריהם תועיל ההפרשה גם כשהחמניות יקבעו מהתורה כשיראו פני הבית.
ב. החמניות עדיין צריכות ניקוי ומיון בבית האריזה, האם המשמעות היא שעדיין לא היה גמר מלאכה וממילא ההפרשה לא הועילה?
ג. האם כשהחמניות במחסן נחשב כרואה פני הבית?
ד. האם ניתן כשהחמניות במחסן להפריש תו"מ על הנשר שבשדה, או מכיון שאינו מוקף צריך להפריש על מה שמחסן למרות ההפסד הכספי?
תודה מראש לכבוד הרב!

תשובה

א. בדיעבד ההפרשה ודאי מועילה
ב. בדיעבד ההפרשה ודאי מועילה.
ג. כן.
ד. לא הסברת שאלתך 1) אם כונתך שמההפרשה במחסן יותרו אף גרעיני נשר שבשטח בדיעבד הפרשה מועילה אף שלא מן המוקף.
2) אבל נראה לי שאתה מתכוין שבנשר שבשדה יהיו התרומות והמעשרות על מה שבמחסן. גם כאן לכתחילה אין להפריש שלא מן המוקף רק בדיעבד ההפרשה תועיל וגם אז צריך לבדוק שהנשר אינו ממתנות עניים, ונראה שאם האיסוף עם מכונה הוא אינו כזה, כמו"כ צריך לודאות שלא ילקטוהו אחרים ואז מותר לקבוע את המעשרות בנשר וזה
מועיל בדיעבד.

צריך לזכור שאז התרומות קדושות ולכן ראוי להפוך את השדה רק לאחר שהגרעינים ירקבו, ולדאוג לכך שלא יהיו ספיחי תרומה בגידול הבא.

 

הרב יעקב אריאל |