פירות לא מעושרים - אכילתם בשבת כשנכנסו דרך החלון

שאלה

פירות שהוכנסו הביתה דרך החלון (ובדרך זו הם פטורים ממעשר) ואח"כ נכנסה שבת (שקובעת למעשר מדרבנו) האם הפירות הללו חייבים במעשרות?

תשובה

ב"ה

לכבוד 

יעקב נתנזון 

שלום וברכה וכל טוב

בתשובה לשאלתך, אם הפירות נכנסו לאחר גמר מלאכה דרך החלון, אז הכניסה דרך החלון לא יוצרת פטור על הפירות. לכן פשוט שאם נגמרה מלאכתם כגון שהוא מילא ארגז וכדו' והכניס אותם דרך החלון, ואח"כ נעשו בהן בתוך הבית אחד משישה דברים הקובעים למעשר - אזי אסור לאכול מהן עראי. כגון: מקח, מלח, בישול, וגם שבת קובעת למעשר בתוך הבית.

אולם בשבת יש חידוש נוסף שהיא קובעת אותם למעשר גם באופן שהפירות נכנסו דרך החלון לפני שנגמרה מלאכתם - שביום חול יהיה מותר לאכלם אכילת עראי בתוך הבית, אבל בשבת עצמה אסור כי עצם אכילת שבת היא אכילת קבע.

מקורות: ראה: רמב"ם הל' מעשר פ"ב לגבי מצב של אדם שהיה באמצע אכילת אשכול בערב שבת והחשיך בשבת שאסור לו להמשיך לאכול, למרות שלא נגמרה מלאכתו.


בברכת התורה והארץ

אהוד אחיטוב

הרב אהוד אחיטוב | כ"ו אייר תש"פ 14:59