שעות תורניות כמעשר כספים

שאלה

1. ילדי, עולים לכתות א'' ו ב'' רשומים במגמת ת"ת הכרוכה בהשתתפות מימון ההורים עבור שעות הלימוד שמעבר לתקן משרד החינוך. האם ניתן לממן את עלויות תוספת זו(שמעבר לחובתי החוקית וההלכתית) מכספי מעשר כספים?
2. במצב של קשיי פרנסה, בו הורה עלול להימנע מהוספת שעות ת"ת בשל עלויותיהן מה יהיה הדין בעניין?

תשובה

 

להלן עיקרי הלכות מעשר כספים (הובאו כבר באתר זה):
א. מעשר כספים י"א שחיובו מן התורה, י"א שחיובו מדרבנן וי"א שחיובו הוא מנהג.
ב. עיקר מצות מעשר כספים היא ליתנו לעמלי תורה. ואח"כ לצדקה לעניים.
ג. הוצאות המוטלות עליו, כגון: פרנסת אשתו ובניו הקטנים (למטה מגיל שש), או מסים אפילו לצרכי רווחה אין לפרוע ממעשר כספים, ואין לנכותם מהרווח ממנו מופרש המעשר.
ד. הוצאות לצרכי מצוות שחייב בהם מהתורה או מדברי חכמים כגון: לולב, מצה, מתנות לאביונים בפורים וכד' או לימוד תורה לבניו הקטנים אסור לפרוע מדמי מעשר כספים.
ה. על פרנסת בניו ובנותיו שלמטה מגיל שש אין להוציא ממעשר כספים אא"כ מצבו דחוק מאד.
ו. לאחר תקנת רהה"ר משנת תש"ד שהעלתה את גיל חיוב המזונות ל15 ייתכן שעד גיל 15 אדם חייב לממן את פרנסת ילדיו על חשבונו ולא על חשבון כספי צדקה.
ז.מצות תלמוד תורה לילדיו אינה קשורה לגיל 6 אדרבה אז מתחילה חובת תלמוד תורה וא"כ יש לממן הוצאות אלו מחשבונו ולא מצדקה. אך אם סל השעות של ביה"ס מאפשר ללמד תורה במספר שעות סביר על חשבון משרד החינוך וביה"ס מוסיף שעות תורניות נוספות יתן לממנם מכספי מעשר
ו. עפ"י קיצור הלכות אלו, אם אין להורים יכולת לשלם את השעות התורניות הנוספות ללימוד התורה של הבנים מותר לשלם רק אותן ממעשר כספים.

מקורות: אהבת חסד ל'חפץ-חיים' פרקים יח, יט; ביואור הגר"א שו"ע יו"ד סי' רנא אות ד; חכמת אדם כלל קמד; דיני ממונות לר"ע בצרי ח"א שער יב.

הרב יעקב אריאל |