זריעת זרעים של טבל

שאלה

בס"ד אדם שלקח מגינת חבירו עגבניות ורוצה רק את הגרעינים כדי לזורעם אצלו בגינה (לא לאוכלם) האם חייב לעשר קודם שיזרע?

תשובה

שלום, 

אסור לאכול ואסור גם ליהנות מאיסור טבל, ונחלקו הפוסקים האם איסור הנאה הוא מדאורייתא או מדרבנן (ר' משנה למלך, הל' תרומות פ"ב הי"ד; כמובן שבזה"ז האיסור אינו אלא מדרבנן לכו"ע). לכן אין לזרוע זרעים מעגבניות שלא הופרשו מהם תרומות ומעשרות (תוספתא דמאי פ"א הי"ח; רמב"ם הל' מעשר פ"ו ה"ג). טעם האיסור לזרוע טבל הוא משום שגורם להפסיד התרו"מ או משום שזריעת הזרעים היא הנאה של כילוי שאסורה (ר' דרך אמונה, לרמב"ם שם).

יואל פרידמן

הרב יואל פרידמן | ג' כסלו תש"פ 12:07