האם סיטונאי רשאי לטעום פירות או ירקות בבית האריזה כדי לדעת אם לקנות סחורה לפני שעשרו?

שאלה

האם סיטונאי רשאי לטעום פירות או ירקות בבית האריזה כדי לדעת אם לקנות סחורה לפני שעשרו?

תשובה

שלום

פירות המיועדים למכירה וסחורה נקבעו למעשר מיד שיצאו מן השדה. הפירות הם טבל ואין לאכול מהם  בלי הפרשת תרו"מ.

כפסיקת הרמב"ם הלכות מעשר פרק ג
הלכה א
פירות שהגיעו לעונת המעשרות ונתלשו ועדיין לא נגמרה מלאכתן כגון תבואה שקצרה ודשה ועדיין לא זרה אותה ולא מרחה מותר לאכול מהן אכילת עראי עד שתגמ' מלאכתן, ומשתגמר מלאכתן אסור לאכול מהן עראי. 
הלכה ב
בד"א בגומר פירותיו למכרן בשוק אבל אם היתה כוונתו להוליכן בבית ה"ז מותר לאכול מהן עראי אחר שנגמרה מלאכתן עד שיקבעו למעשר. 

 

בברכת התורה והארץ

אברהם סוחובולסקי

רבני מכון התורה והארץ | כ"ד אייר תש"פ 10:09