תרומות ומעשרות על שמן זית

שאלה

זיתים שיועדו לכבישה והפרישו מהם תרומות ומעשרות
בסופו של דבר חלק מהזיתים הכינו מהם שמן, האם צריך לעשר את השמן?

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד'


עיין ברמב"ם הל' תרומות פ"ה ה"כ, שכתב שאין צריך לחזור ולתרום.

 

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ

הרב יהודה הלוי עמיחי | חשוון תשע"ו