תרומות ומעשרות בשל עצים הגדלים במיכלים במרפסת

שאלה

שלום לכב’ הרב
במרפסת דירתנו בקומה גבוהה גדלים עצי הדר ננסיים (לימקווט וקמקווט) בתוך עציצים שאינם נקובים. העציצים מונחים על גבי ריצוף ולעציצים מחוברת צינורית ניקוז המנקזת את העודפים לביוב.

שאלתי היא האם הפירות חייבים בתו"מ? אם כן, האם עם ברכה או בלי?

שאלה נוספת. אנו נוהגים להשתמש בפרות על ידי קטיף של פרי בודד בכל פעם. אם צריך להפריש אזי כיצד מפרישים מפרי בודד? האם ניתן להפריש מראש על כל הפרות שבעץ?

בתודה מראש

תשובה

בס"ד
מועדים לשמחה

א. העצים דינם כעציץ שאינו נקוב, שחייב בתרומות ומעשרות מדרבנן. על כן יש להפריש בברכה אלא א"כ הם גדלים תחת גג, ואז יש להפריש בלא ברכה.
ב. פירות אלו חייבים אפילו בפרי אחד. יש אפשרות בשעת הדחק להפריש מראש, אנו מתירים רק לעשות כל שבוע הפרשה. נוסח ההפרשה במשפט כהן סי' לה.
שו"ת משפט כהן (עניני א"י) סימן לה

נוסח סדר הפרשת תרומות ומעשרות על להבא +ע' גליון הש"ס להגרעק"א ז"ל קידושין ס"ב. [ע' גליון הש"ס קידושין ס"ב. - וש"ך סי' רצד ס"ק יב, ובב"י שם].+ תולש פרי אחד, או שנים או יותר, ואומר: הנני קובע פרי זה, - או פירות אלו, - שיהיה להפריש מזה תרומה גדולה ותרומת מעשר, על כל מה שאני, - או מי שהוא מבני ביתי או כל מי שיאכל מפירותי, - עתיד לתלוש ולאכול מפירותי.

וחוזר ואומר: כשיעור גודל חטה אחת מצד התחתון של פרי זה הרי הוא תרומה גדולה על כל הפירות, שאני, - או מי שהוא מבני ביתי או כל מי שיאכל מפירותי, - עתיד לתלוש ולאכול, בכל פעם, עד שיתמלא כל הפרי ויעשה כולו תרומה. ואחר כך נוטל פרי תלוש אחר ואומר: אחד ממאה ממה שיש כאן בצד התחתון של פרי זה נגד כל מה שאתלוש ואוכל, אני, - או מי שהוא מבני ביתי או כל מי שיאכל מפירותי, - בכל פעם, יהי' מעשר, ושאר חלקי מעשר יהיו בצד התחתון של כל הפירות, שאני, - או מי שהוא מבני ביתי או כל מי שיאכל מפירותי, - עתיד לתלשן, לכשיתלשו מעכשיו, ואותו חלק המאה מעשר שבפרי התלוש הזה יהי' תרומת מעשר על המעשר של הפירות המחוברים, לכשיתלשו. ואם ישאר מהפרי, שיחדתי לתרומה גדולה, או מהפרי שיחדתי לתרומת מעשר, אחר כל היום והלילה של אכילתנו מהפירות שנתלוש, יהי' הנשאר ג"כ תרומה בכל מקום שהוא סמוך לתרומה ולתרומת מעשר שלמעלה. ומעשר שני יהי' בצד העליון של כל הפירות, שאוכל אני, - או מי שהוא מבני ביתי, או כל מי שיאכל מפירותי, - לכשיתלשו, ויהיו מחוללין ופדויין (הן וחומשן) על פרוטה, או שוה פרוטה, שיחדתי לפדות בה מעשר שני.

ובשנת מעשר עני יאמר כן, שהוא מיחד את הצד העליון למעשר עני.

ובכל פעם שתולש לאכול יאמר: אני סומך על מה שפירשתי בשעה שקראתי את שם התרומ"ע על הפירות התלושין, שיחדתי אותם לתרומ"ע על הפירות הללו לכשיתלשו. (עה"ק ירושלים ת"ו, שנת תר"ץ)

הרב יהודה הלוי עמיחי

הרב יהודה הלוי עמיחי |