גוי שקנה זיתים של יהודי המיועדים לשמן ומסק אותם. האם כשאני קונה מאותו שמן אני צריך לעשר ?

שאלה

שלום לכב הרב, גוי שקנה זיתים של יהודי המיועדים לשמן ומסק אותם. האם כשאני קונה מאותו שמן אני צריך לעשר ? תודה

תשובה

 פסק הרמב"ם הלכות תרומות פרק א
ישראל שמכר פירותיו לעכו"ם קודם שיבואו לעונת המעשרות וגמרן העכו"ם פטורין מן התרומה ומן המעשרות ואם אחר שבאו לעונת המעשרות אף ע"פ שגמרן העכו"ם חייב בכל מדבריהם, וכן העכו"ם שגמר פירות ישראל, הואיל ודיגונן ביד עכו"ם אינן חייבין בתרומה ומעשרות אלא מדבריהן.

וכן נפסק בשולחן ערוך יורה דעה הלכות תרומות ומעשרות סימן שלא סעיף ו
ישראל שמכר פירותיו לעובד כוכבים קודם שיבואו לעונת המעשרות, וגמרן העובד כוכבים, פטורין מן התרומה ומן המעשרות. ואם אחר שבאו לעונת המעשרות, אף על פי שגמרן העובד כוכבים, חייב בכל. 

לאור זאת הלכה למעשה שיש להפריש תרו"מ משמן שהופק ע"י הגוי,  הואיל ובשלב של עונת המעשרות היו הזיתים בבעלות ישראל.

רבני מכון התורה והארץ | ל' חשון תשע"ט 12:40