הפקר וחילול מטבע מעשר שני לאחר זמן ביעור מעשרות

שאלה

א. במהלך הפסח לא הייתי בביתי ולא ביערתי את המטבע של חילול המעשר השני אך הפקרתי אותו. האם הפקר זה מועיל, ומה עלי לעשות במטבע זה כעת?

 

ב. במהלך חג הפסח לא עשיתי ביעור מעשרות. מה עלי לעשות בנוגע לחילול המטבע של המעשר השני?

 

 

תשובה

א. יש לבער את המטבע כעת על אף שהפקרת אותו. הרי ייתכן שחצרו של אדם קונה לו, ולכן תיקנו חכמים שיש דווקא לבער והפקר בלבד אינו מועיל.

 

ב. 

יש מחלוקת בין הפוסקים מה הדין אם לא ביערו את המעשר השני בזמן ביעור המעשרות. ה'אדר"ת' ('אחרית השנים', דבר אליהו אות כו) סובר שהמאכל או הכסף נאסרים. אולם ה'חזון איש' (דמאי סי' ב ס"ק ז ד"ה 'ונראה') סובר שהמאכל או הכסף לא נאסרים אלא צריך לבערם, ובכל יום שאינו מבערם, מבטל מצווה.[1]

על כן הדרך הטובה יותר היא לקחת את המטבע ולבערו על ידי שחיקה ושבירה באופן שלא יהיה ניתן לשימוש. כאמור, לדעת ה'חזון איש' מותר לחלל, ולכן אפשר לקחת סוכר (2 כפות) ולומר: 'המעשר השני הנמצא במטבע - הריהו מחולל על הסוכר'. לאחר מכן מותר להשתמש במטבע לקניית דברי חולין, אך בכל מקרה לא ישתמש יותר באותו מטבע לשם חילול מעשר שני.[1] ראה בעניין זה את מאמרו של הרב יהודה הלוי עמיחי, 'אמונת עתיך' 22 מעמ' 14 ואילך.

 

רבני מכון התורה והארץ |