תרו"מ מירקות גינה בשביעית

שאלה

באלו מצבים קיימת חובת הפרשת תרומות ומעשרות מגידולי גינה בשביעית?

תשובה

אין חובה להפריש תרומות ומעשרות מפירות וירקות הקדושים בקדושת שביעית (שו"ע יו"ד סי' שלא סעי' יט). אולם פירות האילן שמועד הקטיף שלהם הוא בדרך כלל עד סוף החורף של השביעית, נחשבים עדיין לגידולי שישית שחובה להפריש מהם תרומות ומעשרות, ושנת המעשר שלהם היא שנת מעשר-עני. הסיבה שלא חלה על פירות אלו קדושת שביעית למרות שהם נקטפו בשביעית, נובעת מכך שההכרעה המקובלת היא שבפירות האילן יש לנהוג קדושת שביעית רק אם תחילת גידולם (חנטה) היה בשביעית (עי' "קטיף שביעית" פ"ו סעי' ה-ז הע' 7, והע' 11).

לעומת זאת בירקות שנזרעו בשישית והתחילו לצמוח לפני השמיטה–  חלה עליהם קדושת שביעית משום שהם נלקטו בשביעית ("קטיף שביעית" פרק ו סעי' ח). המשמעות המעשית היא; שיש להציב שלט בגינה שהירקות הם הפקר, ואז ניתן יהיה לקטוף רק את הכמות הנצרכת לאכילה, וכמובן שהירקות פטורים מתרומות ומעשרות.

המקרים בהם תיתכן מציאות של חיוב תרומות ומעשרות גם בירקות שנקטפו בשביעית, אינם שכיחים בגינה הפרטית הרגילה, אלא או בגידולי מצע-מנותק, או ביבול של היתר-מכירה.

הרב אהוד אחיטוב | כסליו תשע"ד