תבשיל של כמה סוגי ירקות שחלקם קדוש בקדושת שביעית

שאלה

מאכל שחלק מסוגי הירקות שבו קדושים בקדושת שביעית - האם יש צורך לנהוג קדושת שביעית בכל המאכל?

תשובה

במשנה (שביעית פ"ז מ"ז) נאמר: "שביעית אוסרת כל שהוא במינה ושלא במינה בנותן טעם". המפרשים (שם) נחלקו האם הדין ש"שביעית אוסרת כל שהוא במינה", נאמר לגבי כל דיני קדושת שביעית (איסור הפסד, סחורה וכדו') או שהוא נאמר רק לגבי דיני ביעור פירות שביעית בלבד (עי' שבת הארץ פ"ז הכ"ב אות ב). אכן, לדעת כולם תבשיל המכיל מספר מיני ירקות, שרק חלקם קדושים בקדושת שביעית – אין התבשיל נאסר רק באם הוא נותן טעם בשאר התבשיל. אולם אם כמות הירק הקדוש בקדושת שביעית הוא יותר מאשר 1/60  מכלל התבשיל - יש לנהוג בכל התבשיל דיני קדושת שביעית.

הרב אהוד אחיטוב | כסליו תשע"ד