שיירי מאכל שביעית על קליפות

שאלה

מה דין קליפות של ירקות שאינן ראויות למאכל אדם אך נותרו עליהן שאריות אוכל לאחר קילופן מהפרי?

תשובה

הרמב"ם (הל' שמיטה ויובל פ"ה הכ"א) פסק ש"הקליפין והגרעינין... אין קדושת שביעית חלה עליהן והרי הן כעצים, אלא אם כן ראויין לצביעה". אמנם קיים קושי בדברי הרמב"ם מדוע ביחס לקליפות רימונים או אגוזים הוא פסק (הל' שמיטה ויובל פ"ז הט"ו) שיש לנהוג בהם קדושת שביעית?

ביישוב דברי הרמב"ם נאמרו מספר הסברים – אך לדעת כולם יוצא שכאשר מדובר בקליפות שנותרו עליהן שאריות אוכל – סובר הרמב"ם שיש לנהוג בהן קדושת שביעית (עי' שבת הארץ פ"ז הט"ו אות א הע' 2, 5 ובדברי מו"ר הרה"ג יעקב אריאל שליט"א "באהלי שדה" פרק טז). 

למעשה: קליפות דלעת, קליפות תפוחי אדמה וכדו' שבדרך כלל לא רגילים לאוכלן - אם נותרו עליהם שאריות אוכל בעת הקילוף יש לנהוג בהם קדושת שביעית כפי המקובל.

הרב אהוד אחיטוב | כסליו תשע"ד