פירות שביעית שגדלו בגינה שלא הפקירוה כדין

שאלה

לימונים שנקטפו מהגינה בהסכמת הבעלים – האם מותר להשתמש בהם אף אם הבעלים לא הפקירוה כדין?

תשובה

אכן דעת חלק מהפוסקים שפירות אלו אסורים באכילה. אך למעשה מקילים כדעת הפוסקים שאף אם אדם שמר את פירות גינתו, או עבד בהם באיסור – אין הפירות אסורים באכילה (עפ"י רמב"ם הל' שמיטה ויובל פ"ד ה"א, ועי' שבת הארץ שם אות ב).

הרב אהוד אחיטוב | כסליו תשע"ד