עשיית קומפוסט מפירות שביעית

שאלה

האם מותר להניח שאריות של ירקות שיש בהם קדושת שביעית, בתוך מיכל לעשיית "קומפוסט"?

תשובה

בהנחת שאריות אוכל טרי לתוך מיכל או בור המיועד ל"קומפוסט" נכנסים השאריות לתהליך מואץ של התפרקות. תחילה יש לברר, האם אין איסור הפסד פירות שביעית כאשר מכניסים למיכל הקומפוסט, שאריות אוכל שיש בהם קדושת שביעית?

הסברא להקל מבוססת על כך שבדיני תרומה קיימת שיטה שפרי או ירק שנעשה בהם שימושם הרגיל, פוקעת קדושת תרומה מהשאריות (עפ"י רמב"ם הל' תרומות פי"א הי"ד-טו ועוד ראשונים, וראה ערוך השולחן זרעים סי' צא סעי' ב-ד). לאור זאת יש שרצו לומר שגם בשביעית הדין כן, היות שהרמב"ם (הל' שמיטה ויובל פ"ה ה"ב)  השווה בין דיני הפסד פירות שביעית להפסד פירות תרומה (ועי' שבת הארץ פ"ה ה"ג הע' 16, ספר "התורה והארץ" ח"ו עמ' 234-235) אף ששם מדובר על שאריות מועטות ולא על כמויות גדולות כמו במקרה של אוכל שמיועד לקומפוסט.

מאידך, יש צד חמור בשביעית מתרומה, כלשון התוספתא (שביעית פ"ז ה"א): "חומר בשביעית שאין במעשר שני... שהשביעית עשה בה פסולת אוכלין כאוכלין ואוכלי אדם כאוכלי בהמה".

אמנם שם מדובר בהשוואה בין שביעית למעשר-שני, אך אין הבדל עקרוני בין מעשר-שני לתרומה ודינם שווה בעניינים אלו. בניגוד לשביעית השונה במהותה להחמיר בכך שהיא חלה גם על מאכל בהמה. דבר היוצר בעיה להקל לכתחילה בהשלכת שאריות אוכל למקום שמאיץ את הריקבון שלהם, בעיקר שבהרבה מקרים מדובר בשאריות קליפות הראויות אפילו למאכל אדם, כגון: מלפפונים, גזר, קישואים, שאריות ירקות עלים אחרים וכדו'. 

לפיכך האפשרות להקל זהו רק בגרם הפסד, באופן שמניחים את השאריות בתוך נייר (חומר מתפרק – אפשרי בקומפוסט), במקרה זה אין הפסד בידיים של פירות שביעית, כי אם גרם הפסד שיבוא לאחר זמן (שבת הארץ פ"ה ה"ג אות ו).

אלא שיש לתת את הדעת לבעיה נוספת, והיא ריכוז של זבל אורגני בתוך אדמה בשביעית. מצאנו אמנם בחז"ל ובהלכה דרכים להתיר יצירת מערום של זבל בהמות בשביעית, אך התנאי הבסיסי הוא שהדבר ייעשה רק בקיץ לאחר הגשמים ורק באדמת בעל, וגם אז יש לבצע זאת במגבלות מסוימות מחשש למראית העין שכוונתו לזבל את הקרקע – דבר האסור בשביעית (רמב"ם פ"ב ה"א-ה"ב). אלא שבמקום שלא רגילים לזבל כגון בחצר וכדו' יש מקום להקל, ובנוסף לכך להניח את הזבל גם באופן שניכר שאין בכוונתו לזבל את האדמה במקום בו הוא מניח את הקומפוסט.

לפיכך ההצעה היא, להכין את הקומפוסט בתוך מיכל ולא ישירות על האדמה, או לחפור את בור הקומפוסט בעומק שלושה טפחים (בין 24 ס"מ ל30 ס"מ). באופן זה ניכר שאין בכוונתו לזבל את הקרקע, ולכן הדבר מותר (התורה והארץ ח"ו עמ' 238-241).

למעשה:

מותר להניח את השאריות הטריות כשהם עטופים בשקית נייר, ואז אפשר להניחם במיכל הנמצא  בחצר, ואין בכך מראית העין.

אם רוצה להניח בתוך בורבחצר רשאי לעשות כן אך בתנאי שעומק הבור שבו נוצר ה"קומפוסט"יהיה לפחות שלושה טפחים (24-30 ס"מ)

אסור להתערב באופן מעשי בזירוז ההרקבה של שאריות הירקות, ולכן אסור לערב שאריות פירות שביעית עם התכולה שבמיכל/בור הקומפוסט.

הרב אהוד אחיטוב | אדר ב' תשס"ח