מצוות ביעור פירות שביעית

שאלה

כיצד מקיימים מצווות ביעור פירות שביעית?

תשובה

פירות הקדושים בקדושת שביעית שהגיע זמן ביעורם (עפ"י לוחות הביעור המתפרסמים במקומות השונים) - נחלקו הראשונים לגבי אופן הביעור; האם הוא איבוד מן העולם או הפקר (עי' שבת הארץ פ"ז ה"ג אות ב). גם בין פוסקי דורנו חלוקות הדעות כיצד יש לנהוג (ראה פסקי הגר"מ אליהו שליט"א התורה והארץ ח"ה עמ' 54 סעי' א, ושו"ת אור לציון שביעית פרק ג שאלה ד). למעשה, ניתן לנהוג כדעת הסוברים שמצוות ביעור היא הפקר; דהיינו, מוציאים את הפירות מהבית מפקירים אותם בפני שלושה, ולאחר זמן מועט רשאי המפקיר  לזכות בהם מחדש (קטיף שביעית פרק סו סעי' ו-ח).

הרב אהוד אחיטוב | כסליו תשע"ד