המועד האחרון לשתילת ירקות לפני השביעית

שאלה

מהו המועד האחרון לשתילת ירקות בערב שביעית?

תשובה

יש להקדים ולומר שבשונה מאילנות, בירקות קיים איסור נוסף שלא קיים באילנות והוא איסור ספיחין – והוא חל על צמחים שהתחילו לצמוח בשביעית או אף על ירקות שנקלטים בשביעית. לפיכך כשזורעים ירקות בשישית – יש להפקיד שלכל הפחות הם יינבטו בשישית עד ר"ה. גם שתילי-ירקות חשופי שורש - אין חולק על כך שיש לשתול אותם בזמן כזה שקליטתם באדמה תהיה בשנה השישית, שאם לא כן הם ייאסרו באכילה כדין ספיחין. אלא שקיימת מחלוקת מהו זמן הקליטה של הירקות? דבר זה שנוי במחלוקת הפוסקים:

יש הסוברים שגם בירקות זמן הקליטה באדמה הוא שבועיים - לפיכך יש להקפיד על זריעת הירקות עד ט"ו אלול – שבועיים לפני ראש-השנה. אך לדעת הרבה פוסקים זמן הקליטה בירקות הוא שלושה ימים בלבד – וכדעה זו נוקטים למעשה.

לעומת זאת כאשר שותלים שתילים המגיעים מהמשתלה בגביעים קטנים כשהם המושרשים באדמה, ניתן לשתול אותם עד ר"ה ובאם הם לא התנתקו מהשתיל שלהם. 

הרב אהוד אחיטוב | כסליו תשע"ד