ביעור מעשרות בגידולי שביעית

שאלה

האם יש חובת ביעור מעשרות בגידולי שביעית? 

תשובה

למעשה, תוצרת שגדלה השנה, מועד ביעור המעשרות שלה, יחול רק בשנת הביעור הבאה, כשם שהשנה אנו מבערים תוצרת של שנת ביעור-מעשרות הקודמת (ה'תשס"ה). אלא שגידולי-שביעית אם חלה עליהם קדושת שביעית, אין לגביהם חובת ביעור-מעשרות בהיותם פטורים מחובת הפרשת תרו"מ. ורק במצב בו קיימים גידולי שביעית שמפרישים מהם תרו"מ מספק (היתר-מכירה, מצעים מנותקים), חלה לגביהם חובת הפרשת תרו"מ מספק, דהיינו הפרשה בלא חובת נתינה, ואז חלה עליהם אמנם חובת הביעור, אך רק בשנת ביעור-מעשרות הבאה אחר השביעית (ה'תשע"ט)

הרב אהוד אחיטוב | כסליו תשע"ד