איסור ספיחין עד חנוכה

שאלה

מדוע צריך לחוש לאיסורי שביעית בירקות עד חנוכה? 

תשובה

בדרך כלל השלב הקובע את שנת הירקות הוא עפ"י עונת הקטיף (לקיטה), אולם ירקות שגדלו בשביעית ונקטפו בשמינית לא הולכים בהם אחר הלקיטה; אלא אם כן חלק מהירקות ממין זה מיובא מחו"ל, שאז שוב אין צריך לחוש לאיסורי שביעית בכל הירקות מאותו מין. אולם כשאין ירקות ייבוא מאותו מין, ייפקעו איסורי שביעית מירקות שנקטפו בשמינית רק אם ידוע שרוב הגידול של אותם ירקות היה בשמינית, או שלחילופין קיימים בשווקים ירקות ממין זה שנזרעו אחר ראש-השנה. אולם כשהגיע חנוכה של השמינית כבר עברו שני המועדים האחרונים ואז כבר אין לחוש לאיסורי שביעית בכל הירקות שנלקטו בשמינית (עפ"י רמב"ם הל' שמיטה ויובל פ"ד ה"ז ושבת הארץ שם). אלא אם כן מדובר בירקות קשים שנקטפו בשביעית שלגביהם יש לעיין בלוחות שביעית גם אחרי חנוכה.

הרב אהוד אחיטוב | כסליו תשע"ד