ערלה ורבעי

שאלה

שתלתי בגינתי מספר עצי פרי לפני ט"ו באב תשס"ו. מתי אפשר לאכול מן הפירות?

 

תשובה

 

אשריך שזכית לקיים מצוות יישוב ארץ ישראל. חשבון שנות ערלה הוא כדלהלן.

שנה ראשונה - תשס"ו

שנה שניה - תשס"ז

שנה שלישית - תשס"ח.

כל הפירות שיחנטו מט"ו בשבט תשס"ט יהיו פירות נטע רבעי ומותרים באכילה לאחר פדיון נטע רבעי. 

 

 

הרב יואל פרידמן | שבט-אדר תשס"ז