נטיעה בין רה"ש לטו בשבט

שאלה

שלום עליכם.

יישר כוחכם על כל המפעל.

א. שאלה. לרמבם, אם נוטעים בין רה ש לטו בשבט, מונים שלש שנים מתאריך לתאריך. וכך גם מובא ב מצוות הארץ כהלכתן . לכאורה הדין אינו מובא בשו ע. האם אין הוא להלכה, או שהשו ע רומזו באיזה אופן?האם המחמירים לאסור את הפירות עד טו בשבט של רביעית, גם אם עברו שלוש שנים שלימות, (כגון שנטע בכ' אלול לדוגמא,) יחמירו גם במקרה הנ ל, (שניטע בין רה ש לטו בשבת?)

ב. לכאורה נפלה טעות בתשובתכם באתר, בדף 2 על עץ שניטע בפסח תשסג, וצריך לאסור עד טו בשבט של תשס ו. ולא של תשס ה כפי שנכתב שם. הלא כן?על הכל יבוא דברו הטוב, ושכמ ה.בברכת התורה ברכת כהן הדיוט

תשובה

שלום רב, 

א. לגבי השאלה הראשונה הדעה הראשונה שמובאת ב שו"ע יו"ד סי' רצד סעי' ה היא היא דעת הרמב"ם שאין אומרים עד ט"ו בשבט אלא כשהקלנו עליה בתחילתה אך אם לא הקלנו עליה כגון שנטע באלול די בשלוש שנים ואין צורך לחכות לט"ו בשבט. בהמשך כותב השו"ע ויש אומרים דלא שנא, לאמור שלעולם י שלחכות עד ט"ו בשבט וכך נוהגים.

ב. אתה צודק שהיה צריך להיות עד ט"ו בשבט תשס"ו, וראוי גם לציין שהכוונה היא שהפירות שיחנטו לאחר ט"ו בשבט תשס"ו הם מותרים (רבעי) אך הם מבשילים רק כמה חודשים לאחר מכן.

בברכת התורה והארץ, 

יואל פרידמן

הרב יואל פרידמן | תמוז תשע"ד