ברכת האילנות בפירות ערלה

שאלה

 

האם מברכים ברכת האילנות על עץ ערלה?

תשובה

 

אף שיש הרבה פוסקים הסוברים שאפשר לברך ברכת האילנות על עץ בהיותו ערלה, שכן לא נעשה מעשה איסור (כמו בעץ המורכב כלאיים), מ"מ נראה שלכתחילה לא כדאי לברך על עץ זה מפני ספק ברכות להקל.

ראה הגהות רע"א לשו"ע או"ח סי' רכו ובחוברת אמונת עתיך חוב' 16 עמ' 35

הרב יואל פרידמן | סיון-אב תשס"ו