פירות ספק נטע רבעי ספק שנה חמישית

שאלה

עץ שסק בגינה פרטית שנה רביעית בגינה לא ידוע כמה שנים במשתלה . מה הדין לגבי נטע רבעי? ואיך מחללים במידה ויש צורך לחלל ?האם כל קטיף או כל העץ בפעם אחת?

תשובה

שלום

1. הואיל ויש ספק אם פירות אילו הם נטע רבעי או שהם שייכים לשנה חמישית לעץ ואז דינם כפירות חולין החייבים בתרו"מ. לכן יש להפריש תרו"מ בלא ברכה וגם לחלל את הפירות כולם ללא ברכה.

אכן בנוסח הפרשה של המכון אנו מוסיפים "ואם יש כאן פירות רבעי , הרי הם בתוספת רבע מערכן מחוללים, כל דרגת חיוב על פרוטה ורבע בנפרד, במטבע המיועדת לכך בשבילי".

2. את ההפרשה והחילול יש לעשות לאחר כל קטיף מן הפירות התלושים. 

רבני מכון התורה והארץ | כ"ח ניסן תשע"ז 9:47