חילול נטע רבעי

שאלה

שתלתי עצי פרי בגינה בתחילת חודש אלול תשס"ה. האם הפירות הקיימים היום בעץ צריכים חילול, כי יתכן שחנטו בשנת תשס"ח, ומה דין הפירות הקיימים היום בעץ?
אציין שרכשתי את העצים גדולים בעציץ פלסטיק עם חורים.

תשובה

אם הנטיעה הייתה עד ר"ח אלול תשס"ה אזי הפירות שחנטו בשנת ס"ח, הם נטע רבעי, וצריך לפדותם למרות שהם גם קדושים בקדושת שביעית. אלא שמאידך יתכן שהפירות הם בני יותר מ-4 שנים שהרי כנאמר היו בעציץ פלסטיק עם חורים, ואז יתכן שמניין שנות ערלה מתחיל קודם לכן, וא"כ הם כבר מעבר לנטע רבעי, והרי הם פירות שביעית לכל דבר, אבל אין בהם נטע רבעי. ועל כן אין לברך על חילול נטע רבעי.

אם הנטיעה הייתה אחר ר"ח אלול תשס"ה, ואין ידוע כיצד עמד העציץ במשתלה, א"כ יתכן שהוא היה לא מחובר, וכעת הוא ניטע מחדש, ומכיוון שנשתל לאחר ר"ח אלול תשס"ה, א"כ אין לו שלשים יום, ואין שנת תשס"ה עולה לו למנין, ורק הפירות שיחנטו אחר תשס"ט הם יהיו נטע רבעי.

על כן עליך לברר מתי שתלת, וכיצד היה העץ קודם השתילה בהיותו במשתלה.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי

הרב יהודה הלוי עמיחי |