מכירת עץ ערלה לגוי

שאלה

ידיד טוב שלי קנה קרקע בחו"ל בעיר שאין שם יהודים על מנת לנטוע שם אגוזים שחייבים בדיני ערלה. וזה שטח גדול ויכולים לנטוע שם בעז"ה כמות שיהיו נמכרים במאות אלפי דולרים לשנה כבר משנה ראשונה או שנייה. וגם יש לו פחד איך לבער את הערלה כי אסור ליתן לגוי שמנהל לו את העסקים בחנם בטובת הנאה ושיחזיק לו טובה . וגם לא טוב לו שהגוי יתעשר מהמכירת הפירות כי אז יהיה לב הגוי גס בו מכיוון שהוא כבר עשיר והנה יש היתר בשו"ע שמותר למכור לגוי לפני החנטה (או לפני הנטיעה) מכיוון הפירות הוא דבר שלב"ל רק מקום העצים וכו' ועיין בשו'ת טוב טעם ודעת (מר' שלמה קלוגר ? ז'ל) הלכת ערלה קי'ג שנותן עצה . ומכיוון שיש דעות. והוא החבר שלי רוצה לעשות עפ'י תורה לכתחילה וע"כ אנא תודיענו מה ההלכה .כיוון שאם יש היתר הוא לכאורה צריך לעשות זה לפני הנטיעה ( או לאחר שיהיה העץ קיים כמו דקל לפירותיו) שהוא לפני ט'ו באב הבעל"ט. ואחוי קידה ומחכה לתשובתכם אם אפשר חיים יוסף

תשובה

בס"ד


שלום וברכת ד'


השו"ע סי' רצד סעי' טו כתב שמותר למכור לנכרי פירות שני ערלה לג' שנים מאחר שלא באו לעולם. דברים אלו הובאו ברשב"א ובראב"ד, דין זה למרות שהט"ז (ס"ק כג) שאל עליו אבל בנקודות הכסף השיב והסביר את דברי השו"ע, ועל כן אין לזוז מפשט לשון השו"ע שמותר למכור לפני שיש פירות על העץ. גם החזו"א (שביעית ד, כא) שהחמיר במכירת העצים בגלל איסור מכירת מחובר לקרקע בא"י. בכל אופן בחו"ל בודאי שאין מקום לחוש באיסור מכירת העץ לפירותיו. וא"כ בנידון השאלה שלפנינו אפשר למכור את העץ לפירותיו. אמנם בטוב טעם ודעת העיר שבמכירת העץ לפרותיו יש בכך משום מכירת פירות ערלה ואסור להנות מהם. על כן הציע למכור מכירה גמורה את העץ לגוי לג' שנים ואח"כ יחזור ויקנה מהגוי את העצים עצמם. אמנם בודאי נראה שיכול למכור את העץ כל שנה לפני חנטה ולא להזכיר את מכירת הפירות אלא שמוכר לו את העץ לשנה קודם חנטת הפירות. 

סיכום: יש לעשות שטר וכסף עם הגוי ואת כל הקניינים הראויים להעשות במקח עם גוי, כולל אמירת לך חזק וקני. פעולה זו עדיף שתעשה לג ' שנים לפני הופעת הפירות הראשונים או כל שנה לפני הופעת הפירות וימכור לו את העץ עצמו וממילא הפירות שייכים לגוי. 


בברכת התורה והארץ

יהודה הלוי עמיחי

מכון התורה והארץ


הרב יהודה הלוי עמיחי | כ"א אדר תשע"ח 1:46