האם יש הסבר בוטני לשלש שנות הערלה?

שאלה

האם יש הסבר בוטני לשלש שנות הערלה?

תשובה

שלום

אפשר למצוא הסבר בוטני בדברי הרמב"ן (ויקרא פרק יט כג)

וטעם המצוה הזאת, לכבד את ה' מראשית כל תבואתנו מפרי העץ ותבואת הכרם ולא נאכל מהם עד שנביא כל פרי שנה אחת הלולים לה'. והנה אין הפרי בתוך שלש שנים ראוי להקריבו לפני השם הנכבד, לפי שהוא מועט, ואין האילן נותן בפריו טעם או ריח טוב בתוך שלש שנים, ורובן לא יוציאו פירות כלל עד השנה הרביעית. ולכך נמתין לכולן ולא נטעום מהם עד שנביא מן הנטע שנטענו כל פריו הראשון הטוב קדש לפני השם ושם יאכלוהו ויהללו את שם ה', והמצוה הזאת דומה למצות הבכורים:

רבני מכון התורה והארץ | כ"ו ניסן תשע"ט 8:58