מתנות עניים בזמן הזה

שאלה

שלום לרב בהמשך לדיון על מתנות עניים בזה"ז. מי שיש לו עץ או עצים אחדים בחצרו, צריך להשאיר מתנות עניים, ולשים שלט בחוץ, או האם יש מקום שבעה"ב ילקט חלק מן הפירות, ויחלק לעניים אותם או את שויים? שהרי יש עניים בשכונות, רק שאינם יודעים את הדין, או שכיון שעניים לא יבואו, אין עליו חיוב כלל?

תשובה

א. יש לחלק בין מתנות עניים: לקט שכחה פאה פרט ועוללות למעשר עני. בכל המתנות פרט למעשר עני חובת העני לבוא וליטול, וחובת בעל הפירות לשייר ולא ליטול לעצמו. במעשר עני חובה להפרישו וחובה ליתנו לעניים.

ב. מן הגמרא בחולין עולה שאם עניים לא יבואו ליטול מתנות עניים אין חובה לשיירם ולכן בעל הפירות יכול ליטלם לעצמו ולהפריש מהם תרומות ומעשרות.

ג. לגבי מעשר עני חובה להפרישו בשנים שלישית וששית וליתנם לעניים. במידה ואין עניים לפניך צריך ליתן את תמורתם כיון שעד שיגיעו ליד עני ירקבו.

ד. במכון התורה והארץ (=בבית האוצר) ישנו הסדר עם גבאי צדקה שמלווים לו מעות לעניים ובזמן ההפרשה בבית המעשר שהיה צריך להגיע לעני חוזר לבעל הפירות והתמורה מועברת ע"י בית האוצר לעניים. 

הרב יעקב אפשטיין | י"ז שבט תשע"ו 9:09