האם מותר לעשות הפרשת חלה בחג?

שאלה

האם מותר לעשות הפרשת חלה בחג?

תשובה

נפסק שולחן ערוך אורח חיים סימן תקו סעיף ג

הלש עיסה ביום טוב,  יכול להפריש ממנה חלה. אבל עיסה שנלושה בעי"ט, אסור להפריש ממנה חלה בי"ט. 

וביאר המשנה ברורה סימן תקו ס"ק יז 
יכול להפריש וכו' - אע"ג דאין מגביהין תרומות וכו' ביו"ט משום דנראה כמתקן או כמקדיש, בלש ביו"ט לא גזרו ואפילו באין לפניו כהן או במקום שהחלה נשרפת דכיון דמותר ללוש לכתחלה ביו"ט  משום דפת חמה עדיף טפי התירו לו ג"כ לתקן עיסתו ולהוציאה מידי טבל:
 

רבני מכון התורה והארץ | ז' תשרי תשע"ח 9:54