נטעתי כרם של חמשה עצי מאכל, שלשה מתוכם גפן, לפי הציור של שניים כנגד שנים ואחת יוצאה זנב ,אם יש לזה דין כרם לעניין כלאי הכרם,

שאלה

נטעתי כרם של חמשה עצי מאכל, שלשה מתוכם גפן, לפי הציור של שניים כנגד שנים ואחת יוצאה זנב לפי שתי שיטות המובא בפירוש תוספות יו"ט על המשנה מסכת כלאיים פרק ד' משנה ו', מזרעים שהיו באדמה יצאו שיחי תירס ועגבניות השאלה אם יש לזה דין כרם לעניין כלאי הכרם, ואם כן מה הלכה למעשה לגבי השיחים הנ"ל? וכן אם נאמר שיש להם דין כרם לגבי חוזרין עליו מעורכי המלחמה, אבל לא נחשב כרם לגבי כלאי הכרם, כמה המרחק שצריך להיות בין השיחים הנ"ל לגפן בודדת?

תשובה

שלום 

כרם הוא מבנה של חמישה עצי גפן שנים כנגד שנים ואחד יוצא זנב ויש להרחיק ממנו ארבע אמות כל מיני זרעים וירקות 

אך בנטיעות שלך הם שלושה עצי מאכל שאינם גפן ולכן אין כאן חמישה גפנים ואין דינם ככרם, אלא יש לדון אותם כגפן יחידית  (בודדה).

דהינו שיש להרחיק מכל גזע של גפן ששה טפחים זריעית זרעים וירקות , כמן כן אף לאחר הרחקה אסור שיהיו זרעים או ירקות מתחת למבנה ההדליה וכן מתחת לענפי הגפן הרחוקים יתר על ששה טפחים.

לכן אם התירס והעגבניןת גדלו בתוך טוח ההרחקה יש לעקור אותם מיד.


לעניין חזרה מעורכי המלחמה הגדרת כרם היא שונה והיא כוללת אפילו חמישה אלני מאכל ולאו דוקא גפן אך אילנות סרק לא נחשבים כרם , וכי שכתב הרמב"ם הלכות מלכים פרק ז הלכה ו
'אחד הנוטע כרם, ואחד הנוטע חמשה אילני מאכל, ואפילו מחמשת מיני מאכל, אחד הנוטע, ואחד המבריך, ואחד המרכיב, הברכה והרכבה שהיא חייבת בערלה, אחד הלוקח, ואחד היורש, ואחד שניתן לו במתנה, אבל הנוטע ארבעה אילני מאכל, או חמשה אילני סרק, או שגזל כרם, אינו חוזר עליו, וכן כרם של שני שותפין אין חוזרין עליו'.

רבני מכון התורה והארץ | כ"ו תמוז תשע"ט 10:06